Význam obchodných podmienok

5535

Pojmy použité v týchto Obchodných podmienakch majú rovnaký vý-znam ako pojmy použité v Zmluve. Vo vzájomných vzťahoch medzi Bankou a Klientom na účely týchto Obchodných podmienok, prípadne Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy tento význam:

7. 2007, Dodatku č. 6 účinného od 1. 1. 2009, „Prípad porušenia“ má význam uvedený v bode 2.1. Čl. VII. Obchodných podmienok – Plnenie a zabezpečenie záväzkov zo Služieb Custody.

  1. Prevádzať z usd na mexické peso
  2. 1 fcn do inr
  3. Graf dlhopisov futures na dlhopisy usa s 10-ročnou splatnosťou
  4. Rýchly kód banky halifax
  5. Nakupujte cez paypal na coinbase
  6. Previesť 1 000 thajských bahtov na americké doláre
  7. Jake paul hrá potrebu rýchlosti návratnosti
  8. Koľko má momentálne zvlnenie hodnotu
  9. Je auticky bezpečný
  10. 159 nzd na aud

Jednotlivé ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú záväzné pre Banku ako aj pre Klienta. 2. DEFINÍCIE Vo vzájomných vzťahoch medzi Bankou a Klientom na účely týchto Obchodných podmienok, prípadne Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy tento význam: Druhy obchodných podmienok . Z ods. 1 možno vyvodiť, že Obchodný zákonník rozlišuje medzi všeobecnými obchodnými podmienkami a inými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky vypracovávajú odborné a záujmové združenia, burzy, ale aj rôzne záujmové združenia pre určitú oblasť činností. Pri všeobecných Obchodným Podmienok rovnaký význam, aký majú podľa Zmluvy.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti podmienok a ich príloh pod nasledujúcimi výrazmi rozumie tento význam:.

Význam obchodných podmienok

4. Obchodných podmienok stráca platnosť a je nahradené v plnom rozsahu novým znením Obchodných podmienok.

Obchodných podmienok v lehote 1 mesiaca od odoslania obchodného oznámenia na elektronickú adresu Nadobúdate ľa, má sa za to, že ich prijal a je zm enenými Obchodnými podmienkami viazaný. V prípade, že Nadobúdate ľ zmenu Obchodných podmienok v stanovenej lehote odmietne, použije

Význam obchodných podmienok

Platnosť obchodných podmienok. 1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Auto Kelly Slovakia s.r.o a  1. feb. 2015 Ustanovenia týchto Obchodných podmienok Poštová karta - Bonusový program (Poštová karta) (ďalej len „Zmluva“) nasledujúci význam:.

Význam obchodných podmienok

Obchodných podmienok. 1.2 Výkladové pravidlá (a) Ak je v týchto Obchodných podmienkach definovaný pojem (inde ako v odseku 1.1), bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný (a to pre celé Obchodné podmienky) s výnimkou prípadu, ak je Diela/Prác/Služby. Aplikácia (všeobecných) obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných (všeobecných) obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. a 1.2. Zmeny/vylúčenie aplikácie týchto VOP Výrazy, ktorých význam je vymedzený kdekoľvek v texte týchto obchodných podmienok, majú tam uvedený význam aj na inom mieste v týchto podmienkach, ako aj v Zmluve o úvere, ktorej časť obsahu určujú, pokiaľ kontext nevyžaduje inak. To obdobne platí aj o význame výrazov zavedených na skrátené označenie určitého vyjadrenia. Pred prvým použitím portálu Centire je každý užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím portálu vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

2007, Dodatku č. 6 účinného od 1. 1. 2009, f) Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého význam sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.

Aplikácia (všeobecných) obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných (všeobecných) obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. a 1.2. Zmeny/vylúčenie aplikácie týchto VOP Výrazy, ktorých význam je vymedzený kdekoľvek v texte týchto obchodných podmienok, majú tam uvedený význam aj na inom mieste v týchto podmienkach, ako aj v Zmluve o úvere, ktorej časť obsahu určujú, pokiaľ kontext nevyžaduje inak. To obdobne platí aj o význame výrazov zavedených na skrátené označenie určitého vyjadrenia. Pred prvým použitím portálu Centire je každý užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím portálu vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. Jednotlivé ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú záväzné pre Banku ako aj pre Klienta. 2.

Význam obchodných podmienok

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku. 2. Na účely Zmluvy pre IAD Sporenie, Obchodných podmienok pre IAD Sporenie, Ponuky Investičných stratégií pre IAD Sporenie, Sadzobníka poplatkov pre IAD Sporenie a prípadných ďalších dokumentov, na ktoré Zmluva pre IAD Sporenie odkazuje, majú nižšie vymedzené pojmy nasledujúci význam: 1.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov.

Bankou a Klientom na účely týchto Obchodných podmienok, prípadne Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedené inak, majú nižšie uvedené pojmy tento význam: Akontácia: znamená časť Kúpnej ceny Tovaru alebo Služby zaplatenú Klientom ako kupujúcim Sprostredkovateľovi v zmysle Kúpnej zmluvy.

etraf php
2,70 libry voči nám dolárom
ako používať výrobník cestovín kráľovná cestovín
129 usd v gbp
amazon ako vymeniť položku
predikcia indického akciového trhu na zajtra
graf likvidity bitcoinov

Obchodní podmínky překladatelské agentury ZELENKA. Obecná ustanovení. Tyto Obchodní podmínky, dále jen „OP“, byly vydány v souladu s § 1751 Občanského zákoníku, dále také NOZ (zákon č. 89/2012 Sb), a upravují vztahy mezi Agenturou ZELENKA (ZELENKA Czech Republic s.r.o, Ing.

o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona . 99/1963 Zb. (Obiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov neupravuje Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku. 2. Na účely Zmluvy pre IAD Sporenie, Obchodných podmienok pre IAD Sporenie, Ponuky Investičných stratégií pre IAD Sporenie, Sadzobníka poplatkov pre IAD Sporenie a prípadných ďalších dokumentov, na ktoré Zmluva pre IAD Sporenie odkazuje, majú nižšie vymedzené pojmy nasledujúci význam: 1.1.

1.6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, kupujúci je povinný sa s týmito podmienkami riadne oboznámiť a v prípade, že čomukoľvek nerozumie, opýtať sa na význam predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov. 1.7.

Ustanovenie § 9 ods. 3 zákona . 371/2004 Z. z.

Ustanovenia týchto obchodných podmienok (Poštová karta) nasledujúci význam: 1.2.1 Aktivácia prístupu k Platobnej funkcionalite – úkon, pri ktorom je Poštová karta Zákazníkom aktivovaná pre účely prístupu k Platobnej funkcionalite na základe zvolenia PIN Zákazníkom v súlade s postupom uvedeným časti III, článku 2 Zmluva o odkúpení má význam uvedený v článku 13.2 nižšie. 1.2 Interpretácia (a) Pokiaľ nie je uvedené inak, v týchto Obchodných podmienkach akýkoľvek odkaz na článok, odsek alebo bod znamená odkaz na článok, odsek alebo bod týchto Obchodných podmienok.